NIE MASZ CZŁONKOSTWA?

DOŁĄCZ DO SPOŁECZNOŚCI ŚLĄSKIEJ GRUPY IPA

WYPEŁNIJ WNIOSEK!


Elektroniczny system rejestracji!

JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM ŚLĄSKIEJ GRUPY

ZAŁÓŻ KONTO W SERWISIE!

SKORZYSTAJ Z DODATKOWYCH MOŻLIWOŚCI


Nowe konto w systemie!

Regulamin Programu Członkostwa Służb Porządku Prawnego

 1. Zarząd Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA – Sekcja Polska z siedzibą w Katowicach, posiadającej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000026054, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, realizując Uchwałę Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA nr 44 z dnia 17 października 2009 r. wprowadza „Program Członkostwa Służb Porządku Prawnego w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA - Sekcja Polska”.
 2. Głównym celem programu jest umożliwienie uczestnictwa w Śląskiej Społeczności IPA pracownikom cywilnym Policji i Straży Granicznej oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Izby Celnej, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Ochrony Kolei, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Miejskich, a także ratownikom Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Żołnierzom Wojska Polskiego, osobom związanym bezpośrednio z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa.
 3. Do programu może przystąpić osoba fizyczna, będąca w chwili zapisywania:
  a. Pracownikiem cywilnym Policji i Straży Granicznej
  lub funkcjonariuszem:
  b. Państwowej Straży Pożarnej,
  c. Inspekcji Transportu Drogowego,
  d. Izby Celnej,
  e. Służby Więziennej,
  f. Żandarmerii Wojskowej,
  g. Straży Ochrony Kolei,
  h. Biura Ochrony Rządu,
  i. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  j. Straży Miejskich i Gminnych,
  a także:
  k. Ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
  l. Żołnierzem Wojska Polskiego
  m. Osobą związaną bezpośrednio z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa
  - po potwierdzeniu tego oświadczenia przez władze Śląskiej Grupy IPA.
 4. Potwierdzeniem uczestnictwa w programie jest spersonalizowana karta ze zdjęciem wydawana na okres 1 roku. Karta jest własnością Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska z siedzibą w Katowicach.
 5. Osoba wyrażająca chęć udziału w Programie Członkostwa Służb Porządku Prawnego składa, za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego w serwisie internetowym Śląskiej Grypy Wojewódzkiej IPA dostępnym pod adresem ipa-katowice.org, wniosek o przyjęcie do programu. Wraz z przesłaniem wniosku o udział w programie tworzone jest Indywidualne Konto Członkowskie w serwisie internetowym Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, które pozwala na dokonywanie opłat członkowskich, korzystanie z dodatkowych programów i projektów Śląskiej Grupy Wojewódzkie IPA oraz zarządzanie i edycję danych osobistych uczestnika.
 6. Warunkiem przyjęcia do Programu Członkostwa Służb Porządku Prawnego jest:
  a. złożenie wniosku;
  b. spełnienie wymagań zawartych w paragrafie 3 niniejszego regulaminu;
  c. przekazanie niezbędnych danych wymaganych w elektronicznym formularzu;
  d. przekazanie zdjęcia do karty członkowskiej (w formacie, jak do dokumentów - dowód osobisty, paszport, prawo jazdy);
  e. przekazanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie lub służbę w wymienionych w regulaminie formacjach w postaci kopii/skanu ważnej legitymacji służbowej lub zaświadczenia o zatrudnieniu/pełnieniu służby w danej formacji;
  f. wniesienie jednorazowej opłaty tytułem wpisowego w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych);
  g. wniesienie rocznej opłaty uczestnictwa w programie w wysokości 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych).
 7. Wpłaty wpisowego i rocznej opłaty uczestnictwa w programie należy dokonać za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności dostępnych w serwisie internetowym Śląskiej Grypy Wojewódzkiej IPA dostępnym pod adresem ipa-katowice.org lub przelewem na konto stowarzyszenia: Śląska Grupa Wojewódzka IPA w Katowicach ul. Lompy 19, ING Bank Śląski S. A. o. Katowice nr 91 1050 1214 1000 0022 6456 1537. W tytule wpłaty należy podać indywidualny numer wniosku nadany przy rejestracji (8 znaków) oraz dopisek: składka mundurowi IPA.
 8. Po potwierdzeniu rejestracji płatności lub wpływu wymaganych opłat na konto Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA i weryfikacji danych oraz wymaganych dokumentów, kandydat zapisywany jest do grona uczestników Programu Członkostwa Służb Porządku Prawnego, czego potwierdzeniem jest wydanie Karty Uczestnika „Programu Członkostwa Służb Porządku Prawnego w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA – Sekcja Polska”. Karta przesyłana jest w terminie 30 dni od rejestracji na adres wskazany przez kandydata w formularzu wniosku. Karta jest własnością Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska.
 9. Odnowienie uczestnictwa następuje po 1 roku, na podstawie wniesienia rocznej opłaty uczestnictwa w programie w wysokości 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych). Opłatę należy dokonać za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności dostępnych w serwisie internetowym Śląskiej Grypy Wojewódzkiej IPA dostępnym pod adresem ipa-katowice.org lub przelewem na konto stowarzyszenia. W tytule wpłaty koniecznie należy podać indywidualny numer płatności zdefiniowany w systemie płatności naszego serwisu lub dokładny numer karty uczestnictwa wraz z serią (ŚL.PL 0xxxx), jaka została wydana po rejestracji w innym przypadku należy przesłać potwierdzenie płatności za pośrednictwem formularza dostępnego w serwisie internetowym wraz z podaniem dokładnego numeru karty wraz z serią (ŚL.PL 0xxxx). Po potwierdzeniu rejestracji płatności lub wpływu rocznej opłaty na konto Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, wytwarzana jest nowa karta uczestnictwa, która zostaje przesłana w terminie 30 dni na adres uczestnika, znajdujący się w bazie Programu Członkostwa Służb Porządku Prawnego Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.
 10. Każdy z uczestników Programu Członkostwa Służb Porządku Prawnego ma prawo i możliwość zmiany lub poprawienia danych osobistych, korespondencyjnych i zdjęcia do karty uczestnika. W przypadku posiadania Indywidualnego Konta Członkowskiego w systemie Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, uczestnik może sam dokonać modyfikacji danych korespondencyjnych, poprzez specjalną funkcję dostępną w systemie. Pozostałe dane, jak i zdjęcie można zmieniać wyłącznie na wniosek, na drodze listownej lub poprzez elektroniczny formularz serwisu internetowego. Dotyczy to również uczestników programu nieposiadających konta w systemie. Tego typu zmiana wiązać się będzie z weryfikacją przez Śląską Grupę IPA nowych danych bezpośrednio u uczestnika programu.
 11. W przypadkach zachowania godzącego w dobre imię stowarzyszenia, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub dobrowolnej rezygnacji z udziału w programie następuje pozbawienie uczestnictwa. W przypadku pozbawienia uczestnictwa osoba, której to dotyczy, zobowiązana jest zwrócić kartę uczestnika. W takim przypadku również następuje zamknięcie Indywidualnego Konta Członkowskiego w serwisie Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA i usunięcie danych użytkownika tego konta. Pozbawienie uczestnictwa w Programie Członkostwa Służb Porządku Prawnego jest równoznaczne z wykluczeniem uczestnika z innych programów realizowanych przez Śląską Grupę Wojewódzką IPA, do udziału, w których uprawniało uczestnictwo w programie.
 12. W przypadku utraty karty uczestnictwa, zagubienia lub zniszczenia, uczestnik może wystąpić o wydanie duplikatu. Wniosek o wydanie duplikatu wraz z uzasadnieniem należy przesłać listownie na adres korespondencyjny Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie organizacji poda adresem ipa-katowice.org. Koszt wydania i przesłania duplikatu karty uczestnika wynosi 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych). Wpłaty należy dokonać na konto stowarzyszenia: Śląska Grupa Wojewódzka IPA w Katowicach ul. Lompy 19, ING Bank Śląski S. A. o. Katowice nr 91 1050 1214 1000 0022 6456 1537. W tytule wpłaty należy podać indywidualny numer karty uczestnictwa oraz dopisek: DUPLIKAT. Po potwierdzeniu wpływu opłaty na konto Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, wytwarzany jest duplikat karty uczestnictwa, która zostaje przesłana w terminie 30 dni na adres uczestnika, znajdujący się w bazie Programu Członkostwa Służb Porządku Prawnego Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
 14. Powyższe zasady i nowelizacje weszły w życie w dniu 21 listopada 2014 r. po podjęciu Uchwały nr 6/2014/ 6. kadencji przez Zarząd Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska w Katowicach (L.dz. 453/2014).

Odnowienie / przedłużenie członkowstwa

Jeżeli Twoje członkostwo utraciło ważność i chcesz je odnowić lub dobiega końca i chcesz przedłużyć. Załóż indywidualne konto członka Śląskiej Grupy Wojewódzkiej! Wystarczy skorzystać z prostego i szybkiego formularza dostępnego w zakładce NOWE KONTO W SYSTEMIE!Skarbnik Śląskiej Grupy IPA

Zaloguj

Cron Job Starts