Śląska Grupa Wojewódzka

Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA - Sekcja Polska powstała w dniu 12 lutego 1999 roku z połączenia się w jednolity organizm trzech ówczesnych grup wojewódzkich z Bielska Białej, Częstochowy i Katowic. Od ponad 10 lat jest najliczniejszą grupą w strukturze Sekcji Polskiej IPA. W chwili obecnej Śląska Społeczność IPA to ponad 3500 członków, przyjaciół i sympatyków.

Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA - Sekcja Polska powstała w dniu 12 lutego 1999 roku z połączenia się w jednolity organizm trzech ówczesnych grup wojewódzkich z Bielska Białej, Częstochowy i Katowic. Od ponad 10 lat jest najliczniejszą grupą w strukturze Sekcji Polskiej IPA. W chwili obecnej Śląska Społeczność IPA to ponad 3500 członków, przyjaciół i sympatyków.

KILKA SŁÓW WPROWADZENIA

Wielkości organizacji nie mierzymy wyłącznie liczebnością, czy też rozbudowaną strukturą wewnętrzną składającej się z ponad 30 regionów, ale przede wszystkim w ogromną dynamiką rozwoju, niezliczoną ilością indywidualnych i grupowych inicjatyw oraz realizowanymi przedsięwzięciami w województwie, kraju i Europie.

Mimo sytuacji gospodarczej, mającej nie mały wpływ również na funkcjonowanie organizacji pozarządowych, władze i członkowie organizacji realizują coraz to nowe i z każdym rokiem większe projekty, kierowane zarówno do członków stowarzyszenia, ale przede wszystkim budujące trwałe więzi z lokalnymi społecznościami, przedstawicielami samorządów i władz lokalnych. Począwszy od małych, lokalnych, ale jakże ważnych dla budowania więzów przyjaźni, imprez organizowanych przez członków stowarzyszenia i władze regionalne, poprzez międzyregionalne spotkania integracyjne, aż po wielotysięczne wydarzenia o znaczeniu wojewódzkim, czy wręcz krajowym i wymiarze europejskim. Aktywność stowarzyszenia i jej nieustanny wzrost to najlepsza i jakże trwała wizytówka społecznie zaangażowanej organizacji, jaką jest Śląska Grupa Wojewódzka.

Stowarzyszenie utrzymuje stałą współpracę z Organizacjami Rządowymi, władzami Województwa Śląskiego, z Urzędem Marszałkowskim, Sejmikiem Województwa Śląskiego, przedstawicielami parlamentów Polski i Europy, a także Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Stanowi to o prestiżu organizacji i zaufaniu pokładanemu w profesjonalizmie naszych działań na rzecz obywateli, społecznym zaangażowaniu i aktywności w promocji województwa Śląskiego.

Zaufanie i najlepsza opinia daje nam możliwość współpracy z wieloma liczącymi się na rynku podmiotami gospodarczymi, biznesowymi, jak również z innych dziedzin życia. W ramach tego rodzaju partnerstwa nasza organizacja od lat współpracuje z takimi firmami jak: PGNiG S.A., WZM S.A. z Siemianowic Śląskich, Polkomtel Sp. z o.o., Grupa Marat, Voigt i wieloma innymi.

W ramach licznych porozumień Śląska Grupa Wojewódzka IPA związana jest z placówkami edukacyjnymi, zarówno państwowymi szczebla średniego, jak i wyższego oraz uczelniami prywatnymi, jak choćby Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z Poznania. Współpraca w zakresie edukacyjnym dotyczy również wielu instytucji pozarządowych, związków, czy stowarzyszeń o charakterze szkoleniowym. Pozwala to naszym członkom na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ale również nasz aktywny udział w wielu szkoleniach, seminariach i konferencjach.

WYRÓŻNIENIE ZA WIELOLETNIE SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE

Ogromnym zaszczytem dla Śląskiej Społeczności IPA, było otrzymanie w 2009 roku Złotej Odznaki za Zasługi dla Województwa Śląskiego, która jest najwyższym odznaczeniem dla organizacji przyznawanym przez władze Województwa Śląskiego. To uznanie dla wieloletnich działań, uhonorowanie aktywnych społeczników, ale i wielka odpowiedzialność na przyszłość, dla dalszego rozwoju i pracy na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Znalazło to również potwierdzenie w roku 2012, kiedy to przy okazji obchodów 20-lecia IPA w Polsce, członkowie stowarzyszenia odznaczeni zostali przez Prezydenta Rzeczypospolitej Krzyżami Zasługi oraz otrzymali Srebrne Odznaki za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

O społecznej aktywność naszych członków i dynamicznym rozwój grupy świadczą liczby i namacalne dowody w każdym z regionów Śląska. W latach 2008 - 2013 Śląska Grupa Wojewódzka IPA zorganizowała lub współuczestniczyła w organizacji ponad 500 imprez, w których wzięło udział ponad 100 tysięcy osób. Były to zarówno, pikniki, festyny, imprezy integracyjne, ale i szkolenia, warsztaty oraz liczne wyjazdy krajowe i zagraniczne. Sama aktywność zagraniczna naszej organizacji zaowocowała wyjazdami poza granicę Polski ok. 3500 przyjaciół, sympatyków i członków stowarzyszenia wraz z rodzinami. W tym czasie zaszczyciło nas prawie 2000 gości z zagranicy, którym mogliśmy pokazać nasze województwo, służbę i jej warunki w prawie każdej formacji służb porządku prawnego oraz pochwalić się tak wspaniałą realizacją hasła Servo per Amikeco - Służyć Poprzez Przyjaźń.

EDUKACJA I ROZWÓJ

Jednym z fundamentów funkcjonowania Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska jest organiczna praca i wkład w działalność edukacyjną i podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia oraz funkcjonariuszy służb porządku prawnego. Współpraca ze profesjonalnymi partnerami z różnych dziedzin związanych edukacją zaowocowała w licznych, wielopoziomowych szkoleniach z zakresu: języków obcych, informatyki, sztuk walki, taktyki, czy chociażby skoków spadochronowych. Ogromnym ułatwieniem i inwestycją w przyszłość było stworzenie profesjonalnej, multimedialnej sali wykładowej dla kilkudziesięciu słuchaczy. Służymy naszym zapleczem w aktywnych działaniach na rzecz podnoszenie wiedzy i umiejętności członków grupy oraz przedstawicieli służb mundurowych.

Istnienie tak dużej organizacji nie byłoby możliwe bez aktywnych działań komunikacji społecznej w szerokim spektrum dostępnych mediów i płaszczyzn komunikacji. Od lat rozwijana sieć telefonii komórkowej IPA mobile® ma już ponad 2500 abonentów. Grupa dysponuje kilkoma serwisami internetowymi. Regularne kampanie promujące nasze działania zataczają coraz szersze kręgi w mediach na Śląsku, zarówno poprzez współpracę z lokalnymi czasopismami, jaki i poprzez własną, niezależną, otwartą i bogatą merytorycznie gazetę IPA FUN, która regularnie dociera bezpośrednio na adresy domowe do kilku tysięcy czytelników w całej Polsce.

SPOŁECZNOŚĆ ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ

Zgodnie z zapisami Statutu Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji członkostwo w Sekcji Polskiej IPA mogą uzyskać osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej, jak również emeryci i renciści wymienionych formacji. Członkostwo Stowarzyszenia jest dobrowolne, a każdy członek jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych IPA.

Międzynarodowy Regulamin IPA uwzględniający specyfikę i różnorodność służb mundurowych na Świecie wprowadza zasadę wedle, której każda z sekcji narodowych indywidualnie określa formacje pozwalające na uzyskanie statusu członka zwyczajnego IPA. Po 11 latach od utworzenia Sekcji Polskiej, w roku marcu 2003, ten status otrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej.

Wychodząc na przeciw dalszym zmianom i rozwojowi stowarzyszenia Zarząd Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA – Sekcja Polska z siedzibą w Katowicach, realizując Uchwałę Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA nr 44 z dnia 17 października 2009 r., wprowadził Program Członkostwa Służb Porządku Prawnego w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA - Sekcja Polska. W ramach tego programu członkami naszej społeczności mogą być również: pracownicy cywilni Policji i Straży Granicznej oraz czynnej służby w przypadku funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskich, Inspekcji Transportu Drogowego, Izby Celnej, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej, GOPR oraz innych służb stojących na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego. Od tego czasu w szeregi Śląskiej Społeczności IPA wstąpiło kilkuset funkcjonariuszy i pracowników wymienionych formacji, tworząc pomost w pozazawodowej integracji, wymianie doświadczeń i realizacji wspólnych programów i projektów.

W dniu 20 grudnia 2008 roku, zarząd Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA - Sekcja Polska, wprowadził procedurę nadawania Honorowego Tytułu: Sympatyka Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA - Sekcja Polska. Tytuł ten może być nadany osobie fizycznej, która swym działaniem na rzecz Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA - Sekcja Polska, przyczyniła się wydatnie do rozwoju stowarzyszenia lub udzieliła znaczącej pomocy w wypełnianiu zadań statutowych. To wyjątkowe wyróżnienie, które nadawane jest osobom bezinteresownie wspierającym głównie społeczną działalność organizacji.

Bez tego wsparcia i zaangażowania niezwykle trudno byłoby organizować programy i projekty o szerokim zasięgu oddziaływania, jak choćby cykliczny Festyn Służb Mundurowych promujący bezpieczeństwo i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, którego każda edycja gromadzi kilka tysięcy uczestników lub projekty edukacyjne kierowane do najmłodszych. Tutaj najlepszymi przykładami są edukacyjne kolorowanki, które w ostatnich latach rozdane zostały ponad 50 tysiącom dzieci w województwie śląskim.

W 2011 roku Śląska Grupa Wojewódzka uruchomiła pod nazwą IPA Family - Program Wsparcia Rodzin i Społeczności Lokalnych, który skierowany jest dla rodzin członków, członków zasłużonych oraz sympatyków organizacji, chcących aktywnie uczestniczyć w prospołecznych i edukacyjnych projektach organizacji z zakresu rozwoju lokalnych społeczności, bezpieczeństwa publicznego oraz zdrowia i upowszechniania kultury fizycznej sportu i turystyki. Dzięki niemu, nie tylko funkcjonariusze, ale i członkowie ich rodzin mogą czuć się pełnoprawnymi uczestnikami życia Śląskiej Społeczności IPA.

INTEGRACJA, INNOWACJA I PRZYSZŁOŚĆ

Mając świadomość swojej pozycji, wpływu i współuczestniczenia w życiu lokalnych społeczności, staramy się w najlepszy możliwy sposób promować idee organizacji, ale i cele, jakie wyznacza naszym członkom ich służba. Niezwykle istotne jest budowanie pozytywnej opinii stowarzyszenia i po części formacji, jakie reprezentują, na co dzień członkowie Śląskiej Grupy Wojewódzkiej.

Podstawą naszej działalności i aktywności jest transparentność i najwyższe standardy wyznaczane normami prawnymi w Polsce i na świecie. Promocja tego wizerunku, szczególnie w globalnym, zinformatyzowanym świecie, wymaga nowoczesnego podejścia i otwarcia na nowe kanały komunikacji i interakcji z odbiorcami.

Oprócz wspomnianych: IPA FUN, IPA mobile®, Programu Członkostwa Służb Porządku Prawnego, czy IPA Family, stowarzyszenie z powodzeniem realizuje projekty na rzecz poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci - „Bezpieczny Dom = Spokojna Szkoła”. W ramach choćby tego projektu rok rocznie tysiące przedszkolaków otrzymuje gadżety odblaskowe zwiększające ich bezpieczeństwo na drodze, a najnowszą realizacją jest akcja, w ramach której rozdane zostanie blisko 2000 kamizelek odblaskowych dla dzieci w wieku szkolnym klas 1-3. Dzięki programowi ekoIPA, od ponad 3 lat stowarzyszenie prowadzi aktywną edukację ekologiczną, w ramach specjalnej kolumny ekologicznej w naszym piśmie, czy poprzez eko-kolorowanki, które w 2012 roku trafiły do 32 tys. przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Dzięki własnemu Wydawnictwu w latach 2011-2012 udało nam się wydać serię poradników z zakresu prawa, przydatnych zarówno w codziennej służbie, jak i przygotowaniu na etapie słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach.

Zapoczątkowany w 2011 roku program IPA wiedza i edukacja, którego celem jest budowanie zaplecza naukowego i technologicznego, pozwolił organizacji na pozyskanie w ramach różnych grantów i systemów dofinansowania, jak również wsparciu podmiotów biznesowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pozwoliło to nam na znaczące unowocześnienie zarządzania i wsparcia struktur stowarzyszenia, ale również przekazanie części sprzętu na rzecz jednostek policji w województwie śląskim. Pozyskane dzięki temu programowi granty, które w najbliższej rocznej perspektywie mogą osiągnąć kwotę kilkuset tysięcy złotych pozwolą na jeszcze szybszy rozwój i promocję organizacji.

Cron Job Starts