Sprawozdania i raporty finansowe Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA

Stosownie do zapisów art. 23 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska publikuje sprawozdania merytoryczne i finansowe.

Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu; rachunku wyników oraz informacji dodatkowej.

Sprawozdanie merytoryczne pokazuje jakie działania podejmowała nasza organizacja w określonym czasie. Działania te, w każdym przypadku, były zgodne z celami statutowymi organizacji i mieścić się w sposobach realizacji tych celów, również wymienionych w statucie.

DOKUMENTY

Dokumenty dostępne są w formie archiwów .zipSPRAWOZDANIA - ZBIÓRKi PUBLICZNE

Sprawozdanie - zbiórka publiczna Regionu IPA Knurów
zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Knurowa nr 040/SO/14 z dnia 12.03.2014 r. - plik PDF.

 

Cron Job Starts