Regulamin Rejestracji Deklaracji Członkowskiej IPA i Przedłużania Członkostwa w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania rejestracji deklaracji członkowskiej w serwisie internetowym prowadzonym przez Organizację pod adresem ipa-katowice.org

Właścicielem i operatorem Serwisu jest Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefa Lompy 19, 40-038 Katowice, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026054, REGON: 276699575, NIP: 954-23-13-562.
zwany także zamiennie „Organizacją”.

Kontakt z Organizacją można uzyskać korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub pod numerem telefonu 324420112.

Regulamin Rejestracji Deklaracji Członkowskiej IPA i Przedłużania Członkostwa w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania rejestracji deklaracji członkowskiej w serwisie internetowym prowadzonym przez Organizację pod adresem ipa-katowice.org

Właścicielem i operatorem Serwisu jest Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefa Lompy 19, 40-038 Katowice, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026054, REGON: 276699575, NIP: 954-23-13-562.
zwany także zamiennie „Organizacją”.

Kontakt z Organizacją można uzyskać korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub pod numerem telefonu 324420112.

I. PODSTAWOWE DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Rejestrujący - osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 18. rok życia;

Członek Społeczności IPA - osoba fizyczna należąca do Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, posiadająca legitymację IPA, uczestnik Programu Członkostwa Służ Porządku Prawnego lub Programu IPA Family;

Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie;

Opłata Wpisowego – podstawowa opłata określona przez Organizację niezbędna dla uruchomienia procedury rejestracji deklaracji członkowskiej, jej przetworzenia, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wydania potwierdzenia członkostwa w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej IPA. Opłata ustalana jest przez Organizację na początku każdego roku kalendarzowego i podawana do publicznej wiadomości w Serwisie;

Składka Członkowska – roczna opłata członkowska ustalana przez Organizację dla członków stowarzyszenia i uczestników programów realizowanych przez Organizację. Wysokość składki zależy od rodzaju członkostwa i konkretnego programu;

Opłacenie członkostwa – oświadczenie woli Rejestrującego lub Członka Społeczności IPA określające jednoznacznie rodzaj i ilość opłacanych składek, zmierzające do uzyskania lub przedłużenia członkostwa na odległość za pośrednictwem Serwisu.

Deklaracja - osobisty wniosek osoby uprawnionej (na podstawie Statutu IPA lub regulaminów programów asocjacyjnych Organizacji) o przyznanie członkostwa w Organizacji dla siebie lub w przypadku programu IPA Family - osoby trzeciej - wskazanej we wniosku;

Rejestracja Deklaracji – osobiste czynności Rejestrującego, w Serwisie ipa-katowice.org, zmierzające do wypełnienia danymi osobowymi i kontaktowymi formularza elektronicznego, na podstawie, którego generowana jest Deklaracja i tworzone jest indywidualne konto w Serwisie, służące do obsługi i przedłużania członkostwa;

Darowizna – zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku;

Strony – Organizacja i Rejestrujący;

Serwis – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem ipa-katowice.org.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem Opłacenia członkostwa w Serwisie przez Rejestrującego lub Członka społeczności IPA jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji płatności.
 2. Serwis ipa-katowice.org prowadzi rejestrację członków stowarzyszenia i uczestników programów Organizacji za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie rodzaje członkostwa, programy asocjacyjne, ich zasady i związane z nimi prawa i obowiązki są szczegółowo opisane w statucie Organizacji oraz obowiązujących regulaminach. Wyłączność do nich na terenie Polski posiada Sekcja Polska IPA i jej struktury, a w przypadku autorskich programów asocjacyjnych - Śląska Grupa Wojewódzka IPA, będąca ich twórcą i administratorem.

III. REJESTRACJA I OPŁACANIE CZŁONKOSTWA

 1. Wysokości opłat członkowskich podanych w Serwisie przez Organizację nie zawiera podatku VAT i podana jest w złotych. Jednocześnie Organizacja informuje, że składki członkowskie wpłacane na rzecz Organizacji korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie zapisów art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.
 2. Rejestracja deklaracji i opłacanie członkostwa przyjmowane są przez Serwis wyłącznie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza udostępnionego użytkownikom.
 3. Rejestrację deklaracji i opłacenie członkostwa poprzez Serwis można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z wyłączeniem okresów wyłączenia serwisu na czas prac technicznych lub modernizacyjnych.
 4. Rejestracja deklaracji poprzez Serwis jest skuteczna, jeśli Rejestrujący prawidłowo wypełni formularz członkowski i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne lub nie są zgodne z ustalonym przez Organizację stanem faktycznym, bądź nie spełniają wymogów nakładanych przez statut i regulaminy programów asocjacyjnych, Organizacja skontaktuje się z Rejestrującym lub Członkiem społeczności IPA. Jeśli kontakt z Rejestrującym lub Członkiem społeczności IPA nie będzie możliwy, Organizacja ma prawo do anulowania rejestracji.
 6. Rejestrujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów członkowskich i rozliczeniowych, w szczególności takich jak: potwierdzenie dokonania płatności z załącznikami i formularzy.
 7. W trakcie Rejestracji deklaracji, Rejestrujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Organizacji w celu ich przetwarzania w związku z członkostwem. Rejestrujący lub Członek społeczności IPA ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz w przypadku ustania członkostwa żądania ich usunięcia. Szczegółowe zasady określają regulaminy poszczególnych programów Organizacji.
 8. W procesie rejestracji Rejestrujący zobowiązany jest podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Członka społeczności IPA to podana przez niego unikalna nazwa lub pseudonim. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Rejestrującego. Hasło nie jest znane Organizacji, ani administratorowi Serwisu i Rejestrujący lub Członek społeczności IPA ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Rejestrującego skutecznego wniosku, otrzyma on automatyczną odpowiedź z Serwisu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia procesu nadawania członkostwa rozpoczyna się z momentem wpływu do Organizacji podpisanej deklaracji członkowskiej, przy jednoczesnym zarejestrowaniu na koncie Organizacji Opłaty Wpisowego i Składki Członkowskiej.

IV. OPŁATY I TERMINY REALIZACJI

 1. Rejestracja deklaracji nie jest równoznaczna z rozpoczęciem procedury przyjęcia do stowarzyszenia, a tym bardziej przyjęciem w szeregi członków. Rejestracja elektroniczna ma na celu usprawnienie procedury określonej przez Sekcję Polską IPA i wyeliminowanie błędów formalnych związanych ze składaniem deklaracji członkowskiej.
 2. W przypadku Rejestrujących na członków statutowych (funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej oraz emeryci i renciści tych służb), oficjalna procedura rozpoczyna się po złożeniu niezbędnych dokumentów u przewodniczącego wybranego Regionu IPA Śląskiej Grupy Wojewódzkiej lub przesłaniu ich do Organizacji. W przypadku Rejestrujących w programach asocjacyjnych Organizacji procedura rozpoczyna się z chwilą weryfikacji złożonych dokumentów i oświadczeń. Organizacja poinformuje Rejestrującego niezwłocznie o nieprawidłowych dokumentach lub danych w wypełnionym formularzu, które uniemożliwiają wytworzenie dokumentów członkowskich lub mogą opóźnić ich wykonanie.
 3. W przypadku Rejestrujących na członków statutowych (funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej oraz emeryci i renciści tych służb), legitymacje członkowskie odebrać można osobiście u Przewodniczącego wybranego Regionu IPA Śląskiej Grupy Wojewódzkiej lub w inny sposób po uprzednim uzgodnieniu z przewodniczącym regionu. W przypadku Rejestrujących w programach asocjacyjnych Organizacji (Program Członkostwa Służb Porządku Prawnego, IPA Family), karty członkowskie dostarczane są przesyłką rejestrowaną (list polecony) za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres odbiorcy wynikający z regulaminu danego programu.
 4. Termin wykonania legitymacji członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji wynosi do 60 dni. W przypadku kart uczestnictwa Programu Służb Porządku Prawnego oraz IPA Family wynosi do 30 dni od pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia.
 5. Przesyłki dostarczane są zgodnie z terminami określonymi przez operatora pocztowego - Poczta Polska.
 6. Koszty dostarczenia kart członkowskich do Członków społeczności IPA pokrywa Organizacja.

V. PŁATNOŚCI

 1. Na każdą opłatę członkowską Organizacja wystawia imienne potwierdzenie płatności.
 2. Płatność Opłaty Wpisowego i/lub Składki Członkowskiej może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU) lub przelewem na konto bankowe Organizacji.
 3. W przypadku płatności przelewem niezbędne jest zdefiniowanie tej płatności w systemie, co zostaje potwierdzone nadaniem indywidualnego numeru płatności, który należy wskazać w tytule płatności. Brak zdefiniowania płatności przelewu lub brak podania w tytule przelewu indywidualnego numeru płatności zwalnia Organizację z odpowiedzialności za brak poprawnej identyfikacji płatności na koncie bankowym i nie odnotowanie jej wpływu w systemie Indywidualnych Kont Członkowskich, na koncie danego użytkownika, co za tym idzie ograniczenie funkcjonalności konta lub wygaśnięcie uczestnictwa w dodatkowych programach Organizacji.
 4. W przypadku niektórych rodzajów opłat Organizacja zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności w Serwisie.

VI. ODBIÓR LEGITYMACJI / DOSTAWA KART CZŁONKOWSKICH

 1. Dostawy legitymacji i kart członkowskich są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Podstawowym sposobem odbioru legitymacji dla członków statutowych (funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej oraz emeryci i renciści tych służb) jest odbiór osobisty u Przewodniczącego Regionu wybranego w procesie rejestracji. Dopuszcza się możliwość dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej, po wcześniejszym ustaleniu z Przewodniczącym Regionu IPA lub uprawnionymi w Organizacji.
 3. Dostawy kart członkowskich realizowane są rejestrowaną przesyłka listową za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub listonosza należy sprawdzić, czy opakowanie (koperta) nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia i zachodzi obawa o niekompletność jej zawartości nie przyjmować przesyłki i w obecności pracownika Poczty Polskiej sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Organizacją w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 4. Przesyłki dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej podlegają zasadom i przepisom ustalonym przez Pocztę Polską. W szczególności dotyczy to terminów dostarczenia oraz sposobu awizacji i przechowywania przesyłek.
 5. W przypadku nieodebrania przesyłki i zwrotu do nadawcy. Ponowne dostarczenie przesyłki możliwe jest jedynie po wniesieniu dodatkowej opłaty za nową procedurę wysyłki. Koszt ponownego przesłania karty członkowskiej i wynosi 20 zł.

VII. WYCOFANIE DEKLARACJI - ODSTĄPIENIE OD PRZYZNANIA CZŁONKOSTWA

 1. Rejestracja deklaracji członkowskiej poprzez Serwisu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA nie jest tożsama z zawarciem umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).
 2. Rejestrujący w procesie przystępowania do Organizacji nie jest Konsumentem.
 3. Rejestrujący ma prawo do wycofania swojego wniosku członkostwo w każdej chwili podczas procesu rozpatrywania jego kandydatury. Wycofanie wniosku może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej przesłanej na adres Organizacji. Wniosek powinien zawierać kompletne dane osobowe i adresowe oraz dane rachunku bankowego, na jaki zwrócona zostanie Składka Członkowska.
 4. Po rozpoczęciu procedury przyznania członkostwa Opłata Wpisowego nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej IPA, po dacie przyjęcia do Organizacji i wytworzeniu legitymacji lub karty członkowskiej Opłata Wpisowego oraz Składka Członkowska za dany rok nie podlegają zwrotowi.
 6. Organizacja ustosunkuje się do rezygnacji z członkostwa lub wycofania wniosku o członkostwo w terminie 30 dni od daty otrzymania stosownego pisma ze strony Rejestrującego lub Członka społeczności IPA.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulamin Rejestracji Deklaracji Członkowskiej IPA i Przedłużania Członkostwa w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska zastosowanie ma Regulamin Serwisu ipa-katowice.org, Statut Światowy IPA, Statut i Regulamin Sekcji Polskiej IPA.
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zobowiązań między Organizacją a Rejestrującym lub Członkiem społeczności IPA, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Organizacja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że do rejestracji zgłoszonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili dokonania zgłoszenia przez Rejestrującego lub Członka społeczności IPA.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2015 r.
Cron Job Starts