Regulamin Programu IPA Family

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Śląskiej Grupy Wojewódzkiej "IPA Family" – zwanym w dalszej części regulaminu Programem.
 2. Podmiotem prowadzącym i realizującym program jest Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA – Sekcja Polska z siedzibą w Katowicach, posiadającej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000026054, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – zwanym dalej Organizacją.
 3. Program skierowany jest dla rodzin członków statutowych oraz uczestników Programu Członkostwa Służb Porządku Prawnego w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej IPA, chcących aktywnie uczestniczyć w prospołecznych i edukacyjnych projektach organizacji z zakresu rozwoju lokalnych społeczności, bezpieczeństwa publicznego oraz zdrowia i upowszechniania kultury fizycznej sportu i turystyki. Każdy członek Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, jako osoba wprowadzająca, ma prawo do zgłoszenia do Programu "IPA Family" pięciu osób.
 4. Program ma zasięg ogólnopolski i ma na celu realizację celów statutowych Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.
 5. Uczestnicy Programu otrzymują prawo uprzywilejowania w korzystaniu z otwartych projektów o charakterze prospołecznym i edukacyjnym realizowanych przez Organizację. W przypadku projektów bezpłatnych uczestnik otrzymuje pierwszeństwo udziału w projekcie, przed osobami aplikującymi do danego projektu, a niezwiązanymi z organizacją. W projektach realizowanych za odpłatnością, podobnie jak członkowie i uczestnicy Programu Członkostwa Służb Porządku Prawnego, uczestnik Programu może skorzystać z ustalonych w projekcie rabatów lub preferencyjnych warunków finansowych.
 6. Rejestracji uczestnika Programu dokonać może wyłącznie członek statutowy IPA lub uczestnik Programu Członkostwa Służb Porządku Prawnego. Złożenie wniosku możliwe jest bezpośrednio poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego dla użytkowników posiadających Indywidualne Konto Członkowskie w systemie internetowym Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA pod adresem ipa-katowice.org oraz opłaconą aktualną roczną składkę członkowską. Drugą formą rejestracji uczestnika jest przedłożenie Przewodniczącemu Regionu IPA stosownego zgłoszenia w formie pisemnej zawierającego:
  - pierwsze imię i nazwisko członka IPA,
  - numer karty członkowskiej,
  - dokładny adres korespondencyjny (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, telefon, adres email),
  oraz pełne dane uczestnika:
  - pierwsze imię i nazwisko,
  - data urodzenia,
  - numer PESEL,
  - dokładny adres korespondencyjny (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, telefon, adres email).
  Do pisemnego wniosku składanego u Przewodniczącego Regionu IPA należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty rocznej. W przypadku elektronicznego systemu rejestracji płatności można dokonać poprzez system lub przesłać potwierdzenie za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 7. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do Programu jest wniesienie rocznej opłaty uczestnictwa w wysokości 30 zł ) słownie; trzydzieści złotych). Wpłaty należy dokonać za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności dostępnych w serwisie internetowym Śląskiej Grypy Wojewódzkiej IPA dostępnym pod adresem ipa-katowice.org lub przelewem na konto stowarzyszenia: Śląska Grupa Wojewódzka IPA w Katowicach ul. Lompy 19, ING Bank Śląski S. A. o. Katowice nr 91 1050 1214 1000 0022 6456 1537. W tytule wpłaty należy podać indywidualny numer wniosku nadany przy rejestracji (8 znaków) lub imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek: IPA Family.
 8. Przystąpienie do programu potwierdzane jest poprzez wydanie karty uczestnika zawierającej dane osobowe uczestnika wraz z indywidualnym numerem karty oraz dane członka zgłaszającego z numerem legitymacji IPA. Karta uczestnika programu wydawana jest na okres 1 roku. Karta jest własnością Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska.
 9. Odnowienie uczestnictwa następuje po 1 roku, wyłącznie na wniosek członka zgłaszającego uczestnika do Programu, posiadającego opłaconą składkę roczną i na podstawie wniesienia przez zgłaszającego rocznej opłaty uczestnictwa w programie w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych). Opłatę należy dokonać za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności dostępnych w serwisie internetowym Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA dostępnym pod adresem ipa-katowice.org lub przelewem na konto stowarzyszenia. W tytule wpłaty należy podać indywidualny numer karty uczestnika Programu IPA Family, jaka została wydana po przyjęciu do Programu. Po potwierdzeniu rejestracji płatności lub wpływu rocznej opłaty na konto Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, wytwarzana jest nowa karta uczestnictwa, która zostaje przesłana w terminie 30 dni na adres zgłaszającego, znajdujący się w bazie Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Uczestnictwa w programie nie może odnowić sam uczestnik, zarówno poprzez swój wniosek, jak i poprzez dokonanie opłaty. Możliwość ta jest zastrzeżona wyłącznie dla osoby zgłaszającej.
 10. Każdy z uczestników prawo i możliwość zmiany lub poprawienia danych osobistych i korespondencyjnych. Zmian tych może dokonać wyłącznie na wniosek, na drodze listownej lub poprzez elektroniczny formularz serwisu internetowego. Zmiana danych wiązać się będzie z weryfikacją przez Śląską Grupę IPA nowych danych u członka zgłaszającego uczestnika do programu.
 11. W przypadkach zachowania godzącego w dobre imię stowarzyszenia, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub dobrowolnej rezygnacji z udziału w programie następuje pozbawienie uczestnictwa. W przypadku pozbawienia uczestnictwa osoba, której to dotyczy, zobowiązana jest zwrócić kartę uczestnika. Pozbawienie uczestnictwa w Programie IPA Family jest równoznaczne z wykluczeniem uczestnika z innych programów realizowanych przez Śląską Grupę Wojewódzką IPA, do udziału, w których uprawniało uczestnictwo w programie.
 12. W przypadku utraty karty uczestnictwa, zagubienia lub zniszczenia, członek zgłaszający może wystąpić o wydanie duplikatu. Wniosek o wydanie duplikatu wraz z uzasadnieniem należy przesłać listownie na adres korespondencyjny Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie organizacji poda adresem ipa-katowice.org. Koszt wydania i przesłania duplikatu karty uczestnika wynosi 15 zł (słownie: piętnaście złotych). Wpłaty należy dokonać na konto stowarzyszenia: Śląska Grupa Wojewódzka IPA w Katowicach ul. Lompy 19, ING Bank Śląski S. A. o. Katowice nr 91 1050 1214 1000 0022 6456 1537. W tytule wpłaty należy podać indywidualny numer karty uczestnictwa lub imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek: DUPLIKAT IPA Family. Po potwierdzeniu wpływu opłaty na konto Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, wytwarzany jest duplikat karty uczestnictwa, która zostaje przesłana w terminie 30 dni na adres członka zgłaszającego uczestnika, znajdujący się w bazie Programu Członkostwa Służb Porządku Prawnego Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.
 13. Każdy uczestnik programu akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
 15. Powyższe zasady weszły w życie w dniu 21 listopada 2014 r. po podjęciu Uchwały nr 7/ 14/ 6. kadencji przez Zarząd Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska w Katowicach.

Zaloguj

Cron Job Starts